Cena: 179 000 PLN
Kontakt Kontakt:
Urząd Miasta Szczecin - Adamowski Dariusz
tel: 91 43 51 295
dadamow@umszczecin.pl
Dodane 2019-07-13 21:43:48
Autor firma
0.00 ( 0 głosów )

Działka na sprzedaż, Szczecin

NA SPRZEDAŻ

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 90
Wyświetlony: 411
Wygasa: 2021-04-29 21:43:00
W kategoriach: Działki
0.00 ( 0 głosów )

Opis


PREZYDENT MIASTA SZCZECINogłaszaPRZETARG USTNY NIEOGRANICZONYna sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin.PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 12.09.2019r. O GODZ. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, sala 418 (wejście od ul. Odrowąża, IV piętro).Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).Ustalona w wyniku przetargu cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), na rachunek Gminy Miasto SzczecinBank PKO BP S.A. 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504Termin wniesienia wadium upływa dnia 05.09.2019.Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta, numer PESEL lub numer NIP.Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji:1. Nieruchomość położona jest na terenie, na którym nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W obecnym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zmienionym Uchwałą Nr XVII/470/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r., nieruchomość położona jest na terenie, dla którego w załączniku graficznym określono funkcję dominującą jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.2. Działka nr 90/2 z obrębu 3040, położona przy ul. Huculskiej, znajduje się w obszarze, dla którego obowiązuje uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXI/401/04 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin – Kamienna” w Szczecinie.3. Nabywca nieruchomości gruntowej:a) Zapewni właścicielom oraz służbom specjalistycznym nieodpłatny i swobodny dostęp do sieci przebiegających przez działkę w celu ich konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany.b) W przypadku kolizji z planowaną inwestycją, przełoży sieci na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci.c) Niezbędną dla realizowanej inwestycji infrastrukturę, wykona we własnym zakresie i na własny koszt.d) Przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt.e) Realizując inwestycję na przedmiotowym terenie zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.f) W przypadku wystąpienia w jej granicach drzewostanu kolidującego z inwestycją, dokona jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usunięcie istniejącego drzewostanu – zgodnie z art. 83f ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) – wymaga wystąpienia o zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów do właściwego organu administracyjnego. W przypadku realizacji inwestycji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów wskazuje na konieczność naliczenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wykonania nasadzeń zastępczych.4. Działka numer 90/2 z obrębu ewidencyjnego 3040 nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu ani nie została wydana dla tej działki decyzja z zakresu gospodarki leśnej.5. Ulica Huculska (działka numer 89/2 z obrębu 3040) posiada kategorię drogi publicznej. Projekt budowy drogi w ulicy Huculskiej przewiduje wykonanie muru oporowego wzdłuż granicy działki, w związku z czym wykonanie wjazdu do przedmiotowej działki będzie niemożliwe. Komunikacja jak wskazuje projekt budowlany będzie odbywać się od strony działki numer 78. W celu obsługi komunikacyjnej w/w działki należy wybudować zjazd. Przed wybudowaniem zjazdu należy uzyskać, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenie zarządcy drogi – zgodnie z art. 20 pkt. 8 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 2222).6. Celem zapewnienia działce numer 90/2 z obrębu 3040 dostępu do drogi publicznej – ul. Huculskiej w umowie sprzedaży ustanowiona zostanie służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym numer 3040 stanowiącej działkę numer 90/2, polegająca na prawie przechodu i przejazdu bez prawa do parkowania przez działkę numer 78 z obrębu 3040. Służebność ustanowiona zostanie pod warunkiem rozwiązującym – do czasu nadania działce numer 78 z obrębu 3040 kategorii drogi publicznej.7. Na przedmiotowej działce znajduje się infrastruktura elektroenergetyczna stanowiąca własność Enea Operator Sp. z o.o. w postaci napowietrznej linii 15 kV typu 3x(AFL-6 1x35mm2). W przypadku wystąpienia kolizji nowoprojektowanych obiektów z istniejącą siecią elektroenergetyczną Enea Operator Sp. z o.o., Inwestor (nabywca) będzie musiał własnym kosztem i staraniem dokonać przebudowy kolidującej infrastruktury elektroenergetycznej.8. Przez teren w/w nieruchomości nie przebiegają sieci wodociągowo – kanalizacyjne będące w eksploatacji ZWiK Sp. z o.o., oraz sieci gazowe będące w eksploatacji Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Najbliższa istniejąca infrastruktura wodno – kanalizacyjna, tj. w110PE, ks200, kd200, umożliwiająca przyłączenie przedmiotowej nieruchomości i planowanych na niej przyszłych inwestycji do sieci wod-kan, znajduje się w ul. Huculskiej na wysokości w/w działki. Najbliższa czynna sieć gazowa ułożona jest w ul. Huculskiej – czynny gazociąg niskiego ciśnienia dn 225 mm PE, który przebiega na wysokości działki nr 90/2 z obrębu 3040.9. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.10. W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Miasto Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.11. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz Regulaminem Przetargów.Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami-Referat ds. Prywatyzacji Nieruchomości GruntowychUrząd Miasta Szczecin,pl. Armii Krajowej 1, pok. 244, tel. 91 435 1295www.bip.um.szczecin.pl, www.szczecin.pl, www.miastooferuje.szczecin.euZastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.Kontakt: Urząd Miasta Szczecin - Adamowski Dariusz tel: 91 43 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
 
 

Informacje dodatkowe

Powierzchnia w m2 993
Cena za m2 180
Rynek pierwotny / wtórny rynek wtórny
Uzbrojenie Nie
Ogrodzenie siatka
Droga dojazdowa utwardzona
szerokość ---
długość ---
typ działki ---
Lokalizacja

Lokalizacja

Szczecin, zachodniopomorskie
Szczecin

Ocena

Quality
Price
Contact with advertiser

Oceny użytkowników

Zaloguj się aby ocenić
Komentarze

Komentarze

Pozostałe ogłoszenia użytkownika