Cena: 279 000 PLN
Kontakt Kontakt:
Urząd Miasta Szczecin -Adamowski Dariusz
tel: 91 43 51 295
dadamow@umszczecin.pl
Dodane 2019-07-13 21:57:12
Autor firma
0.00 ( 0 głosów )

Działka SZCZECIN

NA SPRZEDAŻ

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 91
Wyświetlony: 635
Wygasa: 2021-04-29 21:57:00
W kategoriach: Działki
0.00 ( 0 głosów )

Opis

PREZYDENT MIASTA SZCZECINogłaszaPRZETARG USTNY NIEOGRANICZONYna sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin.Lp.Położenie nieruchomościNr działkiObrębNr KWPowierzchnia(m2)Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaCena wywoławcza netto (zł)Wadium (zł)1.ul. Wesołanr dz.: 76/4Obr. 4090KW SZ1S/00197740/82243zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca i istniejąca szeregowa, z dopuszczeniem usługzgodny z charakterem użytkowania279 000,00(słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)27 900,00(słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset złotych)2.ul. Wesołanr dz.: 75/5, 110/3, 111/3Obr. 4090KW SZ1S/00238730/5324zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca i istniejąca szeregowa, z dopuszczeniem usługzgodny z charakterem użytkowania49 000,00(słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych)4 900,00(słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych)PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 05.09.2019r. O GODZ. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, sala 418 (wejście od ul. Odrowąża, IV piętro).Przetarg przeprowadza się oddzielnie dla każdej nieruchomości.Nieruchomości są wolne od obciążeń.Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).Ustalona w wyniku przetargu cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:Ø w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości(dowód osobisty lub paszport) a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;Ø w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), na rachunek Gminy Miasto SzczecinBank PKO BP S.A. 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504Termin wniesienia wadium upływa dnia 29.08.2019.Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta, numer PESEL lub numer NIP.Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji:1. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo” w Szczecinie uchwalony Uchwałą Nr LV/1025/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 24.04.2006 r. zmieniony:- Uchwałą Nr XVI/421/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 20.12.2007r.,- Uchwałą Nr XX/541/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 07.04.2008r.,- Uchwałą Nr LI/1316/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 27.09.2010r.,którego tekst jednolity ogłoszony został obwieszczeniem Nr 12/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 listopada 2013r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013r., poz. 4534). W/w działki znajdują się w granicach terenu elementarnego oznaczonego na załączniku graficznym planu symbolem D.W.1110.MN,U, dla którego plan ustala przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca i istniejąca szeregowa, z dopuszczeniem usług. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia w/w planu.2. Nabywca nieruchomości gruntowej:a) Zapewni właścicielom oraz służbom specjalistycznym nieodpłatny i swobodny dostęp do sieci przebiegających przez działkę w celu ich konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany.b) W przypadku kolizji z planowaną inwestycją, przełoży sieci na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci.c) Niezbędną dla realizowanej inwestycji infrastrukturę, wykona we własnym zakresie i na własny koszt.d) Przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt.e) Realizując inwestycję na przedmiotowym terenie zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.f) W przypadku wystąpienia w jej granicach drzewostanu kolidującego z inwestycją, dokona jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usunięcie istniejącego drzewostanu – zgodnie z art. 83f ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) – wymaga wystąpienia o zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów do właściwego organu administracyjnego. W przypadku realizacji inwestycji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów wskazuje na konieczność naliczenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wykonania nasadzeń zastępczych.3. Działki o numerach 75/5, 110/3, 111/3, 76/4 z obrębu ewidencyjnego 4090 nie są objęte uproszczonym planem urządzenia lasu ani nie została wydana dla tych działek decyzja z zakresu gospodarki leśnej.4. Ulica Wesoła ma nadaną kategorię drogi gminnej na odcinku od ul. Bałtyckiej do ul. Zawrotnej. W celu obsługi komunikacyjnej w/w działek należy wybudować zjazdy. Przed wybudowaniem zjazdu należy uzyskać, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenie zarządcy drogi – zgodnie z art. 20 pkt. 8 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 2222).5. Celem zapewnienia działce numer 76/4 z obrębu 4090 dostępu do drogi publicznej w umowie sprzedaży ustanowiona zostanie służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym numer 4090 stanowiącej działkę numer 76/4, polegająca na prawie przechodu i przejazdu bez prawa do parkowania przez działki o numerach 88/5 z obrębu 4089, 170/1, 75/4, 76/3, 77/4, 170/3, 222/2 z obrębu 4090. Służebność ustanowiona zostanie pod warunkiem rozwiązującym – do czasu nadania działką o numerach 88/5 z obrębu 4089, 170/1, 75/4, 76/3, 77/4, 170/3, 222/2 z obrębu 4090 kategorii drogi publicznej.6. Celem zapewnienia działką o numerach 75/5, 110/3, 111/3 z obrębu 4090 dostępu do drogi publicznej w umowie sprzedaży ustanowiona zostanie służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym numer 4090 stanowiącej działki o numerach 75/5, 110/3, 111/3, polegająca na prawie przechodu i przejazdu bez prawa do parkowania przez działki o numerach 88/5 z obrębu 4089, 170/1, 75/4, 77/4, 110/4, 111/2, 170/3, 222/2 z obrębu 4090. Służebność ustanowiona zostanie pod warunkiem rozwiązującym – do czasu nadania działką o numerach 88/5 z obrębu 4089, 170/1, 75/4, 77/4, 110/4, 111/2, 170/3, 222/2 z obrębu 4090 kategorii drogi publicznej.7. Przez teren w/w nieruchomości nie przebiegają sieci wodociągowo – kanalizacyjne będące w eksploatacji ZWiK Sp. z o.o., sieci gazowe będące w eksploatacji Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. oraz infrastruktura elektroenergetyczna Enea Operator Sp. z o.o. ZWiK Sp. z o.o. nie ma technicznych możliwości przyłączenia do miejskich sieci przyszłych inwestycji planowanych na przedmiotowych działkach. Najbliższa istniejąca sieć wodociągowa znajduje się w ul. Wesołej (bocznej) w110PE i oddalona jest o około 25 m od przeznaczonych do zbycia działek. Najbliższa czynna sieć gazowa znajduje się w ul. Wesołej – czynny gazociąg średniego ciśnienia dn 63 PE.8. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.9. W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Miasto Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.10. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomościPrzed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz Regulaminem Przetargów.Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami-Referat ds. Prywatyzacji Nieruchomości GruntowychUrząd Miasta Szczecin,pl. Armii Krajowej 1, pok. 244, tel. 91 435 1295www.bip.um.szczecin.pl, www.szczecin.pl, www.miastooferuje.szczecin.euZastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonychw Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającymz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.Kontakt: Urząd Miasta Szczecin - Adamowski Dariusz tel: 91 43 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje dodatkowe

Powierzchnia w m2 2243
Cena za m2 124
Rynek pierwotny / wtórny rynek wtórny
Uzbrojenie Nie
Ogrodzenie brak
Droga dojazdowa utwardzona
szerokość ---
długość ---
typ działki ---
Lokalizacja

Lokalizacja

Szczecin, zachodniopomorskie
ul. Wesoła

Ocena

Quality
Price
Contact with advertiser

Oceny użytkowników

Zaloguj się aby ocenić
Komentarze

Komentarze

Pozostałe ogłoszenia użytkownika