POLITYKA PRYWATNOŚCI 
SERWISU INTERNETOWEGO
nieruchomosci-domy.pl

Szanowny Użytkowniku
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, żebyś podczas korzystania z naszych usług czuł się komfortowo i bezpiecznie, dlatego przygotowaliśmy dokument, z którego uzyskasz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

Spis treści:
1. Wstęp
2. Informacje ogólne
3. Odbiorcy danych osobowych serwisu internetowego
4. Pozyskiwanie, gromadzenie cel, zakres oraz czynności przetwarzania danych osobowych
5. Prawa osób, których dane dotyczą
6. Mechanizm cookies, dane eksploatacyjne i analityka
7. Postanowienia końcowe

§ 1
Wstęp

1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu internetowego korzystających z serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: nieruchomosci-domy.pl, zwanego dalej serwisem. Dokument opisuje przede wszystkim podstawy, cele, zakres przetwarzania danych osobowych, wskazuje podmioty, którym dane są powierzane, a także zawiera informacje dotyczące plików cookies oraz narzędzi analitycznych stosowanych w ramach serwisu internetowego.


2. Słowa i wyrażenia, które zostały użyte w definicjach  regulaminu a rozpoczynające się dużą literą,  zostały  zastosowane w niniejszym dokumencie i mają znaczenie nadane im w regulaminie serwisu internetowego, który jest dostępny na stronie internetowej serwisu.


3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO (tutaj można zapoznać się z treścią rozporządzenia http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679), adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,


4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 

5. Administrator danych osobowych oświadcza, iż polityka prywatności pełni rolę informacyjną co oznacza, iż  nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników serwisu internetowego. Jej celem jest określenie działań podejmowanych przez Administratora oraz opis powiązanych ze serwisem internetowym usług, narzędzi i funkcjonalności, z których korzystają Użytkownicy serwisu internetowego np. w celu rejestracji konta, zakupu punktów lub planów subskrypcyjnych, skorzystania z formularza kontaktowego, dodania ogłoszenia, oceny czy innych działań podejmowanych w ramach serwisu internetowego.

§ 2
Informacje ogólne

1. Administrator serwisu internetowego dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności Użytkowników serwisu internetowego oraz wszelkich danych i informacji, które zostały od Nich pozyskane. Z należytą starannością dobiera i stosuje techniczne środki ochrony, zarówno programistyczne, jak i organizacyjne, tym samym zapewniając całkowitą ochronę przed ich udostępnieniem, ujawnieniem, utraceniem, zniszczeniem, nieuprawniona modyfikacją czy przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

2. Administrator informuje, że serwis internetowy stosuje protokół transmisji, zapewniający bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie, a mianowicie posiada zainstalowany protokół SSL (Secure Socket Layer v3). Jest to rodzaj zabezpieczenia polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer serwisu. Informacja wysyłana z serwera do Użytkownika jest również kodowana, a po osiągnięciu celu dekodowana.


3. Dane zbierane przez Administratora przetwarzane są zgodnie z prawem, z poszanowaniem zasad rzetelności i przejrzystości, gromadzone są w minimalnym zakresie koniecznym dla wyszczególnionych celów i przetwarzane zgodnie z nimi, niepoddawane dalszemu przetworzeniu niezgodnemu z tymi celami, adekwatne i poprawne merytorycznie w stosunku do przeznaczenia oraz przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą. Okres przechowywania danych uzależniony jest od celu przetwarzania i ograniczony do momentu uzyskania założonego celu.

4. Administrator serwisu internetowego na zasadach określonych w regulaminie oraz w polityce prywatności posiada dostęp do danych, może jednak powierzyć dane osobowe Użytkownika podmiotom zewnętrznym, współpracującym z Administratorem. Takie powierzenie jest możliwe wyłącznie na podstawie stosownych umów powierzenia danych osobowych, zawartych pomiędzy Administratorem a podmiotem przetwarzającym. Umowy zawierają zapis określający zakres oraz warunki przetwarzania danych osobowych koniecznych do realizacji usług. Administrator oświadcza, że współpracuje tylko z podmiotami, które gwarantują ze swojej strony bezpieczeństwo procesów przetwarzania danych osobowych poprzez wdrożenie zabezpieczeń odpowiadających wymaganiom określonych w RODO.

5. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania informacji dotyczących Uzykowników serwisu internetowego organom władzy publicznej np. w związku z prowadzeniem postępowań o możliwe naruszenia prawa lub podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

6. Administrator może udostępniać zanonimizowane dane osobowe innym podmiotom, w tym partnerom serwisu internetowego w celu wyrażania przez Użytkownika opinii na temat dodanych ogłoszeń, poprawy jakości usług świadczonych przez serwis internetowy lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych.

7. Korzystanie z usług oraz narzędzi udostępnionych w ramach serwisu internetowego, a także podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak konieczne do zawarcia i zrealizowania umowy zakupu punktów lub planów subskrypcyjnych, dodania ogłoszenia lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej w serwisie internetowym, tym samym ich brak uniemożliwi zawarcie takiej umowy. Zakres danych koniecznych do zawarcia umowy wskazany jest na stronie serwisu internetowego oraz w regulaminie serwisu internetowego.

8. Użytkownik korzystający z usług i narzędzi udostępnionych w ramach serwisu internetowego potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszej polityki prywatności oraz regulaminu serwisu internetowego, jednocześnie wyrażając zgodę (jeśli zachodzi taka potrzeba) na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z tymi postanowieniami poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów zamieszczonych na stronie serwisu internetowego (treści checkboxów określają cel w jakim będą wykorzystywane podane dane osobowe).


§ 3
Odbiorcy danych osobowych serwisu internetowego

1. W celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego, w tym dla realizacji wystawienia ogłoszenia, dokonania sprzedaży pakietu punktów, Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie koniecznym do jego zrealizowania.

2. Przykładowymi odbiorcami danych osobowych Użytkowników serwisu internetowego są:

 • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą- Administrator powierza dane osobowe Użytkownika podmiotowi obsługującemu daną płatność w zakresie niezbędnym do realizacji usługi,
 • dostawcy usług wspomagających pracę Administratora serwisu internetowego np. dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia serwisu internetowego, poczty elektronicznej, hostingodawcy,
 • podmioty świadczące usługi księgowe.

3. Odbiorcy danych (podmioty zewnętrzne) przetwarzają dane osobowe na podstawie podpisanych z Administratorem serwisu internetowego stosownych umów powierzenia. Podmioty te gromadzą, przetwarzają, przechowują dane osobowe zgodnie z posiadanymi regulaminami i politykami prywatności.


4. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców serwisu internetowego NIERUCHOMOŚCI-DOMY.PL, Administrator powierza następującym podmiotom:

 1. SMARTHOST Sp. z o.o., ul. Partyzantów 1, 42-217 Częstochowa, KRS 0000656356, REGON 366194822– w celu przechowywania danych na serwerze, na którym zainstalowany jest serwis internetowy, 
 2. PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS 0000274399, REGON 300523444 – w celu umożliwienia dokonania płatności elektronicznych,
 3. PayPro S.A., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, KRS 0000347935, REGON 301345068 – w celu umożliwienia dokonania płatności elektronicznych.

§ 4
Pozyskiwanie, gromadzenie cel, zakres oraz czynności przetwarzania

1. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera, adresów IP, parametrów oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji będzie miało miejsce w związku z korzystaniem z serwisu internetowego. Dane te nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

2. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach lub innych czynnościach podejmowanych w serwisie internetowym, aby ułatwić korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu poprawy funkcjonalności tych usług.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników serwisu internetowego.

4. W ramach prowadzonego serwisu internetowego Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Użytkownika; zagwarantowanie pełnej obsługi Użytkownika serwisu w tym zakładania i zarządzania kontem/kontami, kontaktowania się z Użytkownikami w odpowiedzi na zapytania
 • przesłane przez formularz kontaktowy, kontaktowania się z Użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej w odpowiedzi na przesłane zapytania,
 • świadczenia usług niewymagających założenia konta, dodania ogłoszenia, tj. przeglądania stron www serwisu internetowego, obsługi wyszukiwarki ogłoszeń, monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych Użytkowników,
 • wykonania umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną, 
 • dodania ogłoszenia,
 • prowadzenia statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w serwisie internetowym, ułatwienia korzystania ze serwisu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego serwisu internetowego, 
 • ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, 
 • rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania, 
 • marketingu bezpośredniego usług.


5. Administrator informuje, że zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkowników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), numer telefonu kontaktowego w celu ułatwienia kontaktu, adres zamieszkania/prowadzenia działalności (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres lokalizacji nieruchomości. W przypadku Usługobiorców lub Użytkowników nie będących Konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo takie dane jak: nazwę Firmy.


6. Dane osobowe, które są gromadzone w celach wskazanych w polityce prywatności będą przechowywane przez okres realizacji usług (w tym usług elektronicznych) świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, przepisów prawa podatkowego, praw Konsumenta czy innych praw w tym zakresie.

KONTAKT Z UŻYTKOWNIKEM

7. Podstawą przetwarzania danych w związku z obsługą Użytkownika, która obejmuje kontakt z Użytkownikiem w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda na przetwarzanie. Jeśli  po kontakcie zostanie zawarta umowa, dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit b RODO. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do art.6 ust.1 lit. f RODO). 

REJESTRACJA KONTA


8. Dane Użytkownika, który zakładając konto dokona rejestracji w serwisie internetowym, będą  gromadzone na podstawie zgody na przetwarzanie (art.6 ust. 1 lit. a RODO). Gdy Użytkownik zdecyduje się na zawarcie umowy dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dodatkowo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. 

9. Do założenia konta dochodzi przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz podanie podstawowych danych osobowych tj. adresu e-mail itp., a także hasła składającego się ze zgodnym ze wskazówkami rodzajem znaków oraz ich ilością, nazwy użytkownika. Założenie konta jest bezpłatne oraz wymaga wyrażenia zgody na podanie danych przez Użytkownika oraz potwierdzenia zapoznania się z polityką prywatności serwisu. 

ZAKUP PUNKTÓW I PLANÓW SUBSKRYPCYJNYCH


10. Dokonując zakupu pakietu punktów lub planów subskrypcyjnych w serwisie internetowym Użytkownik podaje dane osobowe, które są  wykorzystywane w celu wykonania umowy czyli w związku z realizacją zakupu (art. 6 ust. 1 lit b RODO), wystawienia faktury i wykonania innych czynności związanych z przepisami prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c). W celach archiwalnych i statystycznych dane będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO).

11. Podstawą przetwarzania danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

FORMULARZ KONTAKTOWY


12. W ramach funkcjonalności serwisu internetowego, Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu interaktywnego formularza. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub zlecenia usługi. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu obsługi zapytania lub/i przyjęcia zlecenia, a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

13. Podstawą przetwarzania danych w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda na przetwarzanie.
W celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

14. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do art.6 ust.1 lit. f RODO). 

§ 5
Prawa osób, których dane dotyczą


1. RODO nadaje Użytkownikom przedmiotowe uprawnienia, ich wykaz zamieszczono poniżej. Przysługują one bez podania przyczyny, nie są  jednak bezwzględne i nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności dotyczących przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy Użytkownik będzie chciał zrealizować któreś z przysługujących mu praw, może w dowolnym momencie przesłać oświadczenie woli na adres e-mail serwisu internetowego lub adres siedziby Administratora.


I.    Prawo dostępu do danych realizowane na podstawie art. 15 RODO.
Użytkownik w każdym czasie może zgłosić się do Administratora w celu potwierdzenia czy jego dane są przetwarzane, a jeśli ma to miejsce Użytkownik ma prawo:

 • do uzyskania dostępu do danych osobowych,
 • do otrzymania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach jakie przysługują Użytkownikowi na mocy RODO (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
 • do uzyskania kopii swoich danych osobowych.


II.   Prawo do sprostowania danych realizowane na podstawie art. 16 RODO.
Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ma również prawo do żądania uzupełnienia swoich danych osobowych. Aby sprostować lub uzupełnić swoje dane osobowe prosimy o przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej serwisu internetowego.

III.  Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – realizowane na podstawie art. 17 RODO.

a) Użytkownik może wystąpić z żądaniem do Administratora o usunięcie wszystkich lub niektórych jego danych,

b) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia jego danych osobowych, gdy:

  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

  • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę Użytkownika,

  • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celach marketingowych,

  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator

  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,


c) pomimo zgłoszenia przez Użytkownika żądania usunięcia danych osobowych w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,

d) usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego lub ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności serwisu internetowego.

IV.   Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody realizowane na podstawie art. 7. ust. 3 RODO

a) Użytkownik akceptując oświadczenia umieszczone przez Administratora w interaktywnych formularz dostępnych na stronie serwisu internetowego, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w określonych celach,

b) Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych w dodatkowych celach poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach dostępnych na stronie serwisu internetowego,

c) Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jaką udzielił Administratorowi, cofnięcie zgody będzie miało skutek od momentu wycofania zgody,

d) cofnięcie zgody nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla Użytkownika, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jednie za zgodą,

e) cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jego cofnięciem.

V.  Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych  realizowane na podstawie art. 21 RODO

a) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes,

b) przesłana przez Użytkownika w formie wiadomości e-mail rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oznacza sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych, w tym profilowania tych celach,

c) jeśli Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej zezwalającej na przetwarzanie danych Użytkownika a wniesiony sprzeciw okaże się zasadny dane osobowe wobec których został wniesiony sprzeciw zostaną usunięte.

VI.  Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych realizowany na podstawie art. 18 RODO

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia swoich danych osobowych, gdy:

a) kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych- Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych,

b) przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych Użytkownik żąda ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

c) dane osobowe Użytkownika przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Użytkownika,

d) gdy Użytkownik zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – wówczas ograniczenie przetwarzania następuje do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w sprzeciwie Użytkownika.


VII.  Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
Użytkownik ma prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu Administratorowi danych osobowych.
Użytkownik ma prawo również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio dane osobowe Użytkownika innemu Administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

VIII. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 6
Polityka cookies, dane eksploatacyjne i analityka

 

1. Serwis internetowy używa niewielkich plików zwanych cookies (ciasteczka), są one zapisywane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkowników serwisu jeśli przeglądarka internetowa na to pozwala. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.


2. Cookies stosowane są w celu optymalizacji procesu korzystania ze strony serwisu, w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania Użytkowników ze strony serwisu internetowego, co umożliwia ulepszanie struktury serwisu internetowego. Są one również niezbędne do utrzymania sesji Użytkownika po opuszczeniu przez Niego serwisu internetowego.

3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) cookies sesyjne (tymczasowe): są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika,

b) cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

4. Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administratorem cookies jest Google Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych),

b) umożliwienia dodania opinii za pomocą serwisu społecznościowego www.facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

4. Użytkownik w dowolnym momencie, wykorzystując przeglądarkę internetową z której korzysta, może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies. Takie działanie może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi serwisu internetowego, w tym uniemożliwić dodanie ogłoszenia czy dokonanie zakupu pakietu punktów..

5. Jeśli Użytkownik podejmie decyzję, iż nie zgadza się na wykorzystywanie pików cookies w opisanych powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Szczegółowa instrukcja postępowania i informacje dotyczące cookies zawarte są w menu pomocy przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge.  


6. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach serwisu internetowego umożliwiają Użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na przykład na stronie internetowej: www.youronlinechoices.com. 

§ 7
Postanowienia końcowe

1.  Niniejsza polityka prywatności zawiera odnośniki do innych stron internetowych, zaleca się zapoznanie z politykami prywatności i regulaminami tych stron.
2. Powyższa polityka prywatności odnosi się tylko do serwisu internetowego Administratora.
3.  Istnieje możliwość rozszerzenia oferty serwisu internetowego co tym samym stwarza możliwość zmiany treści polityki prywatności o czym będą Państwo poinformowani stosownym komunikatem na stronie serwisu.
4.  W razie dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności serwisu internetowego, prosimy o wiadomość na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..