Regulamin serwisu internetowego

nieruchomosci-domy.pl

Wstęp

Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny pod adresem nieruchmosci-domy.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie, poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. Regulamin określa i reguluje ogólne warunki oraz zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego „NIERUCHOMOŚCI-DOMY.PL”, a także sposoby dostawy, płatności, prawa i obowiązki Użytkownika i Usługodawcy serwisu internetowego, warunki odstąpienia od umowy, tryb postępowania reklamacyjnego. Zawiera on również informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów oraz regulacje dotyczące świadczonych przez Usługodawcę serwisu internetowego  usług drogą elektroniczną.

Administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego jest: Alicja Utracka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą nieruchomości-domy.pl Alina Utracka, wpisana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: Osiedle Krzepówki 22, 34-500 Zakopane, NIP: 7361170129, REGON: 122888301, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zwana dalej Usługodawcą serwisu internetowego.

Zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Konsument nie może zrzec się praw przyznanych Mu w powyższej ustawie. W przypadku, gdy postanowienia niniejszego regulaminu są mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy, wówczas pierwszeństwo i zastosowanie mają przedmiotowe zapisy. 

§ 1 Definicje

 

 1. Administrator danych osobowych – Usługodawca serwisu internetowego.

 2. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 3. Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w serwisie internetowym umożliwiający Użytkownikom kontakt z Usługodawcą serwisu internetowego.

 4. Formularz rejestracji – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w serwisie internetowym umożliwiający utworzenie konta Użytkownika.

 5. Zakup punktów – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w serwisie umożliwiający zakup punktów oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu płatności.

 6. Hasło – ciąg znaków, które są wybierane przez Użytkownika podczas dokonywania rejestracji.

 7. Użytkownik :

 1. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

 2. osoba prawna,

 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży z Usługodawcą serwisu internetowego, a także na rzecz, której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

 1. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.

 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą serwisu internetowego czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Konto Użytkownika – usługa elektroniczna, indywidualny panel dla Użytkownika, w którym są gromadzone dane podane przez Użytkownika oraz informacje o dodanych ogłoszeniach w serwisie.

 4. Ogłoszenie – publikowana w serwisie informacja o ofercie sprzedaży, wynajmu nieruchomości.

 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 6. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu.

 7. Usługodawca serwisu internetowego –Alicja Utracka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą nieruchomości-domy.pl Alina Utracka, wpisana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: Osiedle Krzepówki 22, 34-500 Zakopane, NIP: 7361170129, REGON: 122888301, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 8. Serwis internetowy – strona internetowa dostępna pod domenąnieruchmosci-domy.pl. 

 9. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży punktów i usług będących przedmiotem umowy, zawierana albo zawarta na odległość między Użytkownikiem a Usługodawcą serwisu internetowego za pośrednictwem serwisu internetowego. 

 10. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

 11. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę serwisu internetowego  na rzecz Użytkownika za pośrednictwem serwisu internetowego.

 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.).

 13. Usługa elektroniczna „ocena” – interaktywny formularz, który pozwala Użytkownikowi na dodanie opinii o ogłoszeniu na stronie serwisu internetowego.

 14. Usługa elektroniczna „dodaj ogłoszenie” – interaktywny formularz, który pozwala Użytkownikowi na dodanie ogłoszenia o nieruchomości.

 

§ 2 Informacje ogólne

 

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu internetowego oraz wszelkich usług, które są oferowane przez Usługodawcę serwisu internetowego  za jego pośrednictwem, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz z postanowieniami niniejszego regulaminu, mając na uwadze w szczególności poszanowanie zasad współżycia społecznego, dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy serwisu internetowego oraz osób trzecich. 

 2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z serwisu internetowego (chyba, że w danym postanowieniu wskazano, że dotyczy ono tylko Użytkowników nie będących Konsumentami lub tylko Konsumentów).

 3. Dane osobowe są przetwarzane w celach, zakresie i w oparciu o zasady, które zostały wskazane w polityce prywatności nieprzerwanie dostępnej na stronie internetowej serwisu.

 4. W polityce prywatności dostępne są również informacje dotyczące warunków gromadzenia, przetwarzania, a także ochrony danych osobowych przez Usługodawcę serwisu internetowego .

 5. Formularze zgody, tzw. checkboxy, które dotyczą danych osobowych Użytkowników, dostępne są na stronie serwisu, w każdym miejscu, w którym gromadzone są dane osobowe. Treści zgód są do każdorazowego zaakceptowania przez Użytkownika. Użytkownicy mogą na bieżąco aktualizować, modyfikować oraz wycofać zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, które zostały udostępnione Usługodawcy serwisu internetowego.

 6. Poprzez dodanie ogłoszenia, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcę serwisu internetowego Jego danych osobowych podanych na stronie internetowej serwisu. Podane dane osobowe mogą być przekazane innemu podmiotowi, jednak tylko i wyłącznie w celu realizacji i finalizacji ogłoszenia lub w celu realizacji umowy. Informacja o podmiotach, którym dane są udostępniane zawarta jest w polityce prywatności.

 7. Zakupu punktów oraz dodać ogłoszenie może dokonać Użytkownik, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, innego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej lub poza terytorium Unii Europejskiej. 

 8. Wszystkie informacje zawarte w serwisie internetowym Usługodawcy serwisu internetowego  nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem dla Użytkowników do zawarcia umowy, zgodnie z artykułem 71 Kodeksu Cywilnego.

 9. Użytkowanie serwisu internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez Niego z treściami, które są zamieszczone na stronie internetowej serwisu. 

 10. W celu zabezpieczenia i zapewnienia ochrony przekazu elektronicznego, a także treści cyfrowych, Usługodawca serwisu internetowego  wdraża i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

 11. Usługodawca serwisu internetowego informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, publiczny charakter sieci internet i korzystanie z niej, może wiązać się z pewnymi zagrożeniami np. możliwe może być pozyskanie i zmodyfikowanie danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, może nastąpić instalacja szkodliwego oprogramowania na urządzeniu i w systemie teleinformatycznym, z którego korzysta Użytkownik. Użytkownicy powinni stosować odpowiednie środki techniczne w celu minimalizacji zagrożeń. 

 12. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy serwisu internetowego, które umożliwią Użytkownikowi korzystanie z serwisu internetowego to:

 1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
 2. przeglądarka internetowa, która obsługuje pliki cookies,
 3. dostęp do poczty elektronicznej.

§ 3 Korzystanie z serwisu internetowego

 

 1. Usługodawca serwisu internetowego  umożliwia następujące formy kontaktu:

- mailowy, wysyłając maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 1. Zakup punktów w serwisie internetowym oraz dodanie ogłoszenia jest możliwe po założeniu konta Użytkownika w serwisie

 2. W celu przeglądania ogłoszeń w serwisie nie jest wymagane zakładanie konta Użytkownika. 

 3. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www może jednak wymagać wcześniejszego zarejestrowania się przez Użytkownika i każdorazowego logowania. Korzystanie z dostępnych funkcjonalności serwisu internetowego jest dobrowolne.

 4. W celu prawidłowego korzystania z konta, a także dodania ogłoszenia czy zakupienia punktów, może być wymagane włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików cookies.

 5. Ceny znajdujące się w asortymencie serwisu internetowego są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 

 6. Koszty związane z dostępem do sieci internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Użytkownika, zgodnie z taryfą Dostawcy, z którym Użytkownik podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.

 7. Za autentyczność oraz kompletność danych pozostawionych w serwisie, które zostały wprowadzone w poszczególnych formularzach odpowiada sam Użytkownik.

 8. W serwisie internetowym świadczone są następujące nieodpłatne usługi elektroniczne: konto Użytkownika, formularz rejestracji, formularz kontaktowy, ocena. O ewentualnych przerwach w świadczeniu powyższych usług, Usługodawca serwisu internetowego  poinformuje bezpośrednio na stronie serwisu.

 9. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem nieodpłatnych usług elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę serwisu internetowego. Reklamacja dotycząca usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje, które są związane z działaniem serwisu internetowego, mogą zostać złożone przez Użytkownika pisemnie na adres siedziby lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 10. Zalecane jest, aby Użytkownik składający reklamację w zgłoszeniu przedstawił opis zaistniałego problemu. 

 11. Zajęcie stanowiska przez Usługodawcę serwisu internetowego w odniesieniu do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

 12. Użytkownik będący Konsumentem ma również prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną. Uprawnienie to przysługuje Użytkownikowi zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym regulaminie.

 13. Użytkownikowi, na rzecz którego Usługodawca serwisu internetowego  świadczy usługi konta i które mają charakter ciągły i bezterminowy, przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Realizacja uprawnienia nastąpi po przesłaniu drogą elektroniczną lub pisemnie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 14. Usługodawca serwisu internetowego  zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, które mają charakter ciągły i bezterminowy z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, jeżeli Użytkownik naruszy postanowienia niniejszego regulaminu. 

§ 4 Zakładanie konta w serwisie

 

 1. Zamieszczenie ogłoszenia wymaga wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza i utworzenia Konta.

 2. Do założenia konta Użytkownika dochodzi poprzez wypełnienie formularza rejestracji. W celu utworzenia konta Użytkownika, należy wejść w zakładkę „Rejestracja” widoczną na górze strony. Konieczne jest podanie następujących danych w formularzu rejestracyjnym udostępnionym w serwisie internetowym: adresu poczty elektronicznej (adres e-mail), hasła składającego się ze wskazanej minimalnej liczby znaków, nazwy użytkownika.

 3. Dodatkowe dane możliwe do uzupełnienia w panelu administracyjnym konta posłużą do wystawienia ogłoszenia w serwisie.

 4. Rejestracja konta Użytkownika w serwisie jest nieodpłatna.

 5. Usługa świadczona jest na czas nieoznaczony.

 6. Wymogiem dokonania rejestracji i założenia konta jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na treść regulaminu, z którego treścią może zapoznać się bezpośrednio w trakcie wypełniania formularza, a także na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracji. 

 7. Po przesłaniu formularza, Użytkownik otrzymuje na podany wcześniej adres e-mail potwierdzenie dokonania rejestracji przez Usługodawcę serwisu internetowego. Aby zalogować się na konto Użytkownik musi podać login oraz hasło wskazane w formularzu rejestracji podczas jego zakładania. Po zalogowaniu się do swojego konta Użytkownik ma możliwość edycji wprowadzonych przez siebie danych.

 8. Założenie konta Użytkownika w serwisie jest możliwie po przyciśnięciu przycisku „Zapisz”.

 9. Użytkownik, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat ma prawo w każdym momencie do usunięcia konta. Następuje to poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy serwisu internetowego, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

§ 5 Usługa elektroniczna „ocena”

 

 1. Usługa elektroniczna „opinie” świadczona jest nieodpłatnie.
 2. Usługodawca serwisu internetowego umożliwia Użytkownikom dodawanie opinii na temat dostępnych ogłoszeń w serwisie.
 3. Z powyższej usługi elektronicznej skorzystać mogą jedynie Użytkownicy, którzy założyli konto Użytkownika w serwisie internetowym. W celu skorzystania z niej należy zalogować się na swoje konto, a następnie za pośrednictwem formularza elektronicznego umieszczonego przy każdym produkcie dodać opinię. 
 4. Usługa świadczona jest na czas oznaczony, czyli od momentu rozpoczęcia pisania opinii, a kończy się z chwilą jej zatwierdzenia lub w momencie odstąpienia od wystawienia opinii.

§ 6 Formularz kontaktowy

 

 1. Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest drogą elektroniczną i umożliwia przesłanie przez Użytkownika wiadomości elektronicznej za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie.

 2. Usługa „formularz kontaktowy” jest świadczona nieodpłatnie.

 3. Usługa zawierana jest na czas oznaczony, rozpoczyna się w momencie przystąpienia przez Użytkownika do jego wypełniania oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza i udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę serwisu internetowego .

 4. Usługa umożliwia Użytkownikom kontakt z Usługodawcą serwisu internetowego za pośrednictwem interaktywnego formularza.

 5. W celu skorzystania z usługi formularza kontaktowego należy kliknąć w zakładkę „Kontakt”, a także podać prawidłowy adres poczty elektronicznej oraz wypełnić pole tematu i wiadomości, podać nazwę i kliknąć przycisk „Wyślij list”. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich będzie skutkowało brakiem możliwości przesłania wiadomości za pomocą formularza.

§ 7 Dodaj ogłoszenie

 

 1. Usługa elektroniczna „dodaj ogłoszenie” świadczona jest drogą elektroniczną i umożliwia zamieszczenie przez Użytkownika elektronicznego ogłoszenia za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie.
 2. Usługa jest „dodaj ogłoszenie” jest płatna. 
 3. Usługa zawierana jest na czas oznaczony, rozpoczyna się w momencie przystąpienia przez Użytkownika do jego wypełniania oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza i zamieszczeniem ogłoszenia na stronie serwisu.
 4. W celu skorzystania z usługi należy dokonać zakupu jednego z dostępnych pakietów punktów, a następnie kliknąć w zakładkę „Dodaj ogłoszenie” i uzupełnić wymagane dane, tj. wskazać     tytuł, kategorię, typ ogłoszenia oraz lokalizację, dane do kontaktu, a następnie dodać zdjęcia nieruchomości w odpowiednim formacie i zatwierdzić poprzez kliknięcie w „Zapisz” lub opłacając ogłoszenie bezpośrednio przelewem lub inną formą płatności. Usługodawca serwisu umożliwia również dodanie ogłoszenia poprzez wykupienie jednego z trzech dostępnych na stronie pakietów subskrypcyjnych. W tym celu należy wejść w „moje konto” i wybrać opcję „subskrypcje”. Użytkownik może podać opcjonalnie dodatkowe informacje na temat nieruchomości np. cenę, dokładny adres nieruchomości, które zamieszczone zostaną w ogłoszeniu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich będzie skutkowało brakiem możliwości zamieszczenia ogłoszenia w serwisie.
 5. Emisja ogłoszenia w serwisie rozpoczyna się bezpośrednio po jego dodaniu.

                              § 8 Zakup punktów i planów subskrypcyjnych          

 1. Usługa elektroniczna „zakup punktów” i „plany subskrypcyjne” jest nieodpłatna oraz ma charakter jednorazowy. Umożliwia ona dodanie ogłoszenia do serwisu.
 2. Wydane złotówki na zakup punktów zmieniane są na punkty, która umożliwiają widoczność ogłoszenia przez określoną liczbę dni. Zamieszczone na stronie plany subskrypcyjne umożliwiają wybór określonego limitu ogłoszeń. Wszystkie szczegóły dotyczące danego planu są widoczne po kliknięciu w „szczegóły planu”.
 3. Zakupu punktów i planów subskrypcyjnych za pośrednictwem serwisu można dokonać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. Umowa zawierana jest na czas oznaczony. Rozpoczyna się ona w chwili wyboru pakietu punktów lub planu, a kończy się w momencie odstąpienia przez Użytkownika od dokonania zakupu bądź z chwilą kliknięcia przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny.
 5. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z regulaminem oraz polityką prywatności jeszcze przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy.
 6. Procedura zmierzająca do zawarcia umowy sprzedaży następuje poprzez wybór pakietu punktów lub planu i podjęcie czynności technicznych w oparciu o komunikaty i pozostałe informacje, które są wyświetlane na stronie serwisu internetowego w trakcie dokonywania zakupu pakietu. Zakup następuje poprzez kliknięcie przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny.
 7. Zakup następuje po założeniu konta Użytkownika i kliknięciu na stronie serwisu internetowego przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny. Do momentu kliknięcia przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny Użytkownik ma możliwość samodzielnie modyfikować wprowadzone dane (w tym celu należy kierować się komunikatami wyświetlanymi na stronie serwisu internetowego).
 8. Po dokonaniu wyboru punktów lub planów i wskazaniu jednej z form płatności z dostępnych w serwisie, Użytkownik akceptuje treść regulaminu oraz potwierdza zapoznanie się z polityką prywatności i z pouczeniem o odstąpieniu od umowy i dokonuje zakupu poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 9. Usługodawca serwisu internetowego przesyła drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail Użytkownika potwierdzenie zakupu punktów lub planów. Przesłana wiadomość zawiera wszystkie ustalone wcześniej warunki umowy sprzedaży. W szczególności cenę całkowitą do zapłaty. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika powyższej wiadomości zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą serwisu internetowego.
 10. Użytkownik do momentu kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” ma możliwość edytowania wyboru pakietu punktów lub planów subskrypcyjnych.

§ 9 Płatność 

 1. Ceny zamieszczone na stronie serwisu są cenami brutto. Są one wskazywane Użytkownikowi w trakcie procesu zakupu pakietu punktów, w szczególności w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania umową sprzedaży.

 2. Usługodawca serwisu internetowego  umożliwia Użytkownikowi następujące formy płatności:

 1. płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy serwisu internetowego,

 2. płatność przelewem poprzez zewnętrzny system płatności:

- PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 7792369887, KRS: 0000347935, aktualne możliwe sposoby płatności dostępne są na stronie internetowej: https://www.przelewy24.pl/

- PayPal Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, Warszawa 00-113, NIP: 5252406419, KRS: 0000289372, REGON: 141108225 – aktualne możliwe sposoby płatności dostępne są na stronie internetowej https://www.paypal.com/

§ 10 Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny.

 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Usługodawcą serwisu internetowego oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem 14 dni kalendarzowych, pisemnie lub drogą elektroniczną na adres siedziby. 

 3. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. 

 4. W celu złożenia oświadczenia od odstąpienia od umowy, Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i zamieszczony jest na stronie serwisu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe. Użytkownik może, ale nie musi skorzystać z udostępnionego formularza. 

 5. Konsument, który skorzystał z dostarczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany podczas składania zamówienia.

 6. Zgodnie z postanowieniami art. 38 Ustawy o prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy .

§ 11 Reklamacja

 1. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji w dowolnej formie, np. pisemnie na adres siedziby Usługodawcy serwisu lub drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Usługodawca serwisu internetowego na stronie sklepu internetowego udostępnia wzór formularza reklamacyjnego, z którego może skorzystać Użytkownik. Nieskorzystanie z formularza, nie ma wpływu na składaną reklamację i skuteczność jej rozpatrzenia.
 3. W przypadku braku odpowiedzi przez Usługodawcę na zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni kalendarzowych, reklamację uznaje się za zasadną. Po upływie wskazanego terminu Usługodawca nie może odmówić spełnienia żądania Konsumenta.

  

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Usługodawca serwisu internetowego  informuje, iż szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym:

   1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.), regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. Nr 113, poz. 1214, z późn.zm.),

   2. Użytkownik będący Konsumentem może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą serwisu internetowego, 

   3. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do uzyskania bezpłatnej pomocy w celu rozwiązania sporu zaistniałego pomiędzy nim a serwisem. W tym celu może skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów),

   4. Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z internetowej platformy do rozstrzygania sporów na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ta stanowi interaktywny i wielojęzyczny model rozwiązywania sporów.

§ 13 Dane osobowe w serwisie internetowym

 1. Usługodawca serwisu internetowego oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych osób korzystających z serwisu internetowego oraz wszelkich uregulowań prawnych.

 2. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych, w tym prawa osób, których dane dotyczą, cele oraz zakres w jakim dane osobowe są zbierane, zamieszczone są w polityce prywatności.

 3. Usługodawca serwisu internetowego informuje, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie oraz w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane są w języku polskim za pośrednictwem serwisu internetowego.
 2. Usługodawca serwisu internetowego zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. O każdej zmianie Usługodawca serwisu internetowego poinformuje Użytkownika z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, przesyłając Mu drogą elektroniczną odnośnik do nowych zapisów. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni kalendarzowych od zamieszczenia ich na stronie serwisu. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje wprowadzanych zmian, jest on zobowiązany poinformować o tym fakcie Usługodawcę serwisu internetowego  w terminie 14 dni kalendarzowych, a co za tym idzie umowa ulegnie rozwiązaniu. W innym przypadku, po upływie wskazanego terminu, Usługodawca serwisu internetowego  uzna, iż zmiany zostały zaakceptowane.
 3. Zmiany w regulaminie dotyczące niektórych usług elektronicznych (np. konto Użytkownika) pozostają wiążące w przypadku, gdy Użytkownik został prawidłowo poinformowany o zmianach oraz nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 4. Zmiany w regulaminie nie mają wpływu na już dodane ogłoszenia oraz zakupione punkty.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem …………………………2019. r.
 6. W kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego regulaminu zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 7. Załączniki do regulaminu stanowią jego integralną część.

 

Załącznik nr. 1 Oświadczenie o odstąpieniu

Załącznik nr. 2 Formularz reklamacyjny